Privaatsustingimused

Trip.ee kogub ja töötleb ainult neid isikuandmeid, mida kasutajad meiega vabatahtlikult jagavad. Kasutaja annab isikuandmete töötlemise nõusoleku kasutajaks registreerimisel tehes märke "Nõustun ma kasutajatingimustega ja privaatsuspoliitikaga" välja juurde. Järgnevalt selgitame kuidas Trip.ee kogub, töötleb ja kasutab kasutajate andmeid.

Andmed mida me kogume ja töötleme

E-mail

Trip.ee kasutajaks registreerimisel on kohustuslik e-maili aadress. E-mail on oluline, et saaksime saata kasutajale parooli ning vajatusel parooli meeldetuletuse või muid kasutaja poolt tellitud e-maile. Samuti võime kasutada e-maili aadressi teavitamaks kasutajat olulistest muudatustest Trip.ee keskkonnas.

Kasutajanimi ja profiiliinfo

Registreerimisel sisestatud kasutajanimi on kohustuslik eristab kasutajaid ning on unikaalne. Kasutaja võib oma profiili lisada ka täiendavaid andmeid: täisnime, omale sobivat profiilipilti sihtkohti mida kasutaja on külastanud või soovib külastada, kodulehekülje aadressi, Instagrami aadressi, Facebooki aadressi ja Twitteri aadressi. Kasutaja poolt sisestatud profiiliinfot me edasi ei töötle.

Informatsioon sotsiaalvõrkudest

Kui sa otsustad registreerida ennast Trip.ee kasutajaks läbi Google või Facebooki, siis annad sa meile nõusoleku kasutada sinu avalikku profiiliinfot sotsiaalvõrgus: nime, e-maili ning profiilipilti.

Kasutaja postitused ning kommentaarid

Trip.ee kogub kasutaja poolt lisatud postitusi, lisatud pilte ning kommentaare koos lisatud sihtkoha ning valdkonna täägidega. Andmeid postituste, kommentaaride, ning külastatud riikide kohta kasutame kasutajatele erijärgu andmiseks (algaja / edasijõudnud reisija jne).

Kasutaja poolt meeldib/ei meeldi märked

Igale postitusele ja kommentaarile saab registreeritud kasutaja teha märmke, kas postitus meeldib või mitte. Sellega tunnustad või ei tunnust teiste postitusi või kommentaare. Kasutame märkmeid et näidata postituste ja kommentaaride koondhinnanguid. Me ei näita teistele kasutajatele milline kasutaja millise märkme andis.

Privaatsõnumid

Trip.ee kogub kasutajate omavahelisi sõnumeid. Need andmed on nähtavad vaid sõnumi saatjale ning vastuvõtjale, Trip.ee sõnumeid ei töötle.

Kasutajasessioon

Hoiame brauseris krüpteeritud cookie't mis identifitseerib kasutaja ning suurendab kasutajamugavust: iga külastuse puhul ei tule ennast uuesti sisse logida. Seda saab kontrollida logimislehel seadistusega "Pea mu logimine meeles".

Kasutajaks registreerimise aeg

Me salvestame aja millal kasutaja end Trip.ee liikmeks registeeris. Kasutame seda infot erijärgu andmiseks (algaja / edasijõudnud reisija jne).

Kasutaja viimane sisselogimine

Me salvestame aja millal kasutaja end viimati Trip.ee'sse sisse logis. Sisselogimisaja abil saame vajadusel paluda kasutaja profiiliandmete uuendamist -- Trip.ee ei kasuta ega töötle aegunud isikuandmeid.

Kasutaja IP aadress

Iga külastuse puhul salvestame logifailidesse kasutaja IP aadressi, selle abil saame trip.ee teha turvalisemaks ja kaitsta seda võimalike rünnakute eest. IP aadressi me ei töötle (ei tee kindlaks kasutaja asukohta vms).

IP aadressi salvestame ka siis kui kasutaja pole sisse loginud ning vaatab mõnda postitust: selle abil saame garanteerida korrektse ja unikaalse postituste vaatamise statistika.

Reklaamid

Klikkides Trip.ee keskkonnas olevatel reklaamidel võivad reklaamijad koguda andmeid kasutaja profiili kohta. Trip.ee ei jaga ühegi kasutaja infot reklaamijatele ja ei kogu isikuandmeid käitumusliku reklaami pakkumise eesmärgil.

Kasutaja poolt e-mailile tellitud teated

Kasutaja soovil saadame tema e-mailile iganädalase uudiskirja, teda huvitavate piirkondadega seotud lennupakkumisi, teateid tema postitusele lisatud kommentaaridest ning teateid temale saadetud privaatsõnumitest. Kõik e-maili teated on vabatahtlikud ning kasutaja saab seadistada, milliseid teateid ta soovib saada.

Isikuandmete kolmandatele isikutele edastamine

Me ei edasta Trip.ee kasutajate andmeid kolmandatele isikutele ja riigiasutustele, va juhul kui andmete küsijal on selle jaoks õiguslik alus vastavalt kehtivatele seadustele.

Andmete turvalisus

Trip.ee teenuse käigus kogutud isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ ja DigitalOcean, LCC serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil ning juurdepääs isikuandmetele on ainult Trip.ee poolt volitatud töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda vaid selleks, et lahendada Trip.ee teenuse kasutamisega seonduvaid probleeme.

Andmete eksport

Kasutaja võib soovi korral paluda oma andmete eksporti (allalaadimist), selleks palume võtta ühendust abi@trip.ee

Andmete kustutamine

Kasutaja võib soovi korral paluda oma lisatud sisu või oma profiiliinfo kustutamiseks, selleks palume võtta ühendust abi@trip.ee

Lisainfo

Lisainfo ja küsimuste puhul palun võtke ühendust abi@trip.ee, soovi korral saab tutvuda ka Trip.ee serveri lähtekoodiga.