horvaat

Uus kasutaja, liitus Tripiga 5 aastat tagasi

0 meeldimist
0 postitust
5 kommentaari
Viimased kommentaarid

Вот получила сегодня такое подробное сообщение.

Seoses Teie pakettreisilepinguga teavitab Tarbijakaitseamet järgnevast:

  1. mail teavitas Cherry Media OÜ Tarbijakaitseametit kogu oma tegevuse lõpetamisest.
 1. Olles tutvunud Cherry Media OÜ ja Wow Travel GmbH vahel sõlmitud agendilepinguga, mille kohaselt on tarbijaga sõlmitud lepingu teiseks pooleks Wow Travel GmbH, ühtlasi tuginedes võlaõigusseaduse ja tsiviilseadustiku üldosa vastavatele agendilepingu sätetele, kuivõrd lepingule kohaldub Eesti õigus, asusime seisukohale, et lepingu täitmise eest vastutab Wow Travel GmbH ning seda sõltumata sellest, kas Cherry Media OÜ on reisitasud täies ulatuses edasi kandnud või mitte.
 2. Eeltoodu on ka põhjuseks, miks antud juhul on otsustatud väljamakseid Cherry Media OÜ 51 000 euro suurusest tagatisest mitte teha.
 3. Tarbijakaitseameti telefonikõnedele Wow Travel GmbH algul ei vastanud ning hiljem teavitati, et mingit informatsiooni ei ole võimalik anda. Esitasime 27. mail kirjaliku päringu Wow Travel GmbH-le, kes lubatud tähtajaks, 2. juuniks vastamata jättis, lubades kirjaliku seisukoha edastada nädal hiljem, 9. juunil.
 4. Tarbijakaitseamet selgitas välja, et juunikuu reiside osas pole ühelegi tarbijale ühelgi ajahetkel tehtud broneeringuid Nordic Aviation Group /Adria Airways lendudele, mis pidid olema pakettreisi osaks, ega majutusasutuses Sagitta Holiday Village, mis pidi pakettreisilepingu järgi osutama majutusteenust pakettreisi osana.
 5. Teavitasime kahetsusega 5. juunil ja 12. juunil väljuma pidanud reiside osas asjaomaseid reisijaid, et nende reisid ei toimu.
  1. juuni ärajäänud reisijate kaebused edastati Eesti Euroopa Liidu nõustamiskeskuse vahendusel Saksamaa Euroopa Liidu nõustamiskeskusele ülevaatamiseks ja hinnangu saamiseks, kas ja mis viisil on võimalik reisitasu tagastamine Saksamaa õiguse kohaselt.
  1. juuni ärajäänud reiside osas esitas Tarbijakaitseamet 6.juunil Wow Travel GmbH-le hagihoiatuse.
  1. juunil edastas Wow Travel GmbH Tarbijakaitseametile vastuse, milles teavitab, et ei pea end vastutavaks reisikorraldajaks, keeldub tunnistamast broneeringukinnituste väljastamist ning kahtleb Wow Travel GmbH ja Cherry Media OÜ vahel sõlmitud lepingu kehtivuses, keeldudes pakettreisilepingute täitmisest ning reisitasude tagastamisest.
 6. Eeltoodut arvesse võttes on tänaseks selge, et mitte ükski Wow Travel GmbH poolt korraldatud reis ei toimu.
 7. Kuna tegemist on piiriülese teenusepakkujaga, puuduvad Tarbijakaitseametil administratiivsed sunnivahendid (väärteomenetlus, haldusmenetlus) Wow Travel GmbH suhtes.
 8. Oleme koostanud teavituse järelmaksulepingu sõlminud või krediitkaardiga tasunud tarbijatele, mis edastati asjaomastele tarbijatele Cherry Media OÜ vahendusel 10. juuni hommikul.
 9. Edasisi kavandab Tarbijakaitseamet tegevusi seoses tarbijate kahjunõude menetlemisega tsiviilkohtumenetluses.

Tarbijakaitseameti edasised tegevused ja ootused tarbijatele: 14. Teie majanduslike huvide kaitseks parima lahenduse leidmine on ameti esmane prioriteet. 15. Kuna edasine tegevus tuleb hoolikalt ja põhjalikult läbi mõelda, võtab lahenduse leidmine aega – lahendamist vajavad küsimused on seotud esindatavate arvuga, kohtuasja ettevalmistamise ja kohtus esindamise jmt seonduvad. 16. Võtame kõigi asjaomaste tarbijatele sama kanali kaudu - Cherry Media OÜ vahendamisel - uuesti ühendust ning anname konkreetsed juhised ja suunised edasisteks tegevusteks. 17. Loodame teate edastada järgmise nädala jooksul. 18. Palume kannatlikkust ning vahepealsel ajal pole Tarbijakaitseametile täiendavaid pöördumisi vaja teha – andmed reisivautšeri ostnute kohta on Cherry Media OÜ Ametile edastanud. 19. Käesoleva teavitusega loeme esialgselt vastatuks kõik pöördumised, mis on tarbijate poolt Tarbijakaitseametile tänaseks esitatud. 20. Nagu eelnevalt öeldud, annab Tarbijakaitseamet 24.nädalal edasised suunised, kellele ja kuidas ning millised dokumendid esitada.

Järgnevalt selgitab Tarbijakaitseamet tekkinud olukorra asjaolusid põhjalikumalt: I Cherry Media OÜ vahendusel sõlmitud pakettreisilepingud Wow Travel GmbH-ga. 26.05.2016 teavitas Cherry Media OÜ Tarbijakaitseametit kogu tegevuse lõpetamisest ning esitas reisiettevõtjana avalduse maksejõuetuse kohta ja taotluse tagatisraha arvelt tarbijate nõuete rahuldamiseks. Cherry Media OÜ-le kuulunud vautšerikeskkonna www.cherry.ee kaudu vahendati muuhulgas Saksamaa reisikorraldaja WOW Travel GmbH/Tom Travel GmbH koostatud pakettreise. Järelevalve käigus on Tarbijakaitseamet tuvastanud, et vautšeri soetanud tarbijatele pole WOW Travel GmbH/Tom Travel GmbH poolt 5. juunil toimuma pidanud reisile ühelgi ajahetkel tehtud broneeringuid Nordic Aviation Group /Adria Airways lendudele, mis pidid olema pakettreisi osaks, ega majutusasutuses Sagitta Holiday Village, mis pidi pakettreisilepingu järgi osutama majutusteenust pakettreisi osana. Samuti on tarbijakaitseamet tuvastanud, et ka 12.06.2016- 19.06.2016 ja 19.06.2016-26.06.2016 Horvaatia pakettreiside osas, mille reisikorraldajaks on WOW Travel GmbH, ei ole tehtud reisijatele mitte ühtegi broneeringut. Broneeringuid ei ole ameti poolt väljasaadetud järelepärimistele saadud vastuste kohaselt reisikorraldaja poolt tehtud ka sügisestele reisidele. Tarbijakaitseameti hinnangul on WOW Travel GmbH rikkunud nii pakettreisilepingust tulenevaid kohustusi tarbijate ees kui kasutanud ebaausaid kauplemisvõtteid, esitades ebaõiget teavet teenuse olemasolu kohta. II Tarbijakaitseameti seisukoht pakettreisilepingust tulenevate kohustuste rikkumise osas. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi TsÜS) § 115 lg 1 sätestab, et tehingu võib teha ka esindaja kaudu. Esindaja tehtud tehing kehtib esindatava suhtes, kui esindaja tegi tehingu esindatava nimel ja esindajal oli tehingu tegemiseks esindusõigus. Võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 670 lg 1 esimese lause kohaselt kohustub agendilepinguga üks isik (agent) teise isiku (käsundiandja) jaoks ja tema huvides iseseisvalt ja püsivalt lepinguid vahendama või neid käsundiandja nimel ja arvel sõlmima. Käesoleval juhul on WOW Travel GmbH sõlminud Cherry Media OÜ-ga agendilepingu, mille alusel Cherry Media OÜ vahendab pakettreisilepingute sõlmimist WOW Travel GmbH ja reisija vahel. Vastavatele asjaoludele viitavad ka WOW Travel GmbH ja Cherry Media OÜ vahel sõlmitud agendilepingu punktid 2.1, 3.1.1 ja 6.2. Seejuures on WOW Travel GmbH ja Cherry Media OÜ vahel sõlmitud agendilepingu punktis 6.2 sõnaselgelt viidatud, et pakettreisileping loetakse sõlmituks WOW Travel GmbH ja tarbija vahel siis, kui tarbija on elektroonilises vormis nõustunud WOW Travel GmbH tüüptingimustega ning tasunud reisitasu agendile. Eeltoodust tuleneb, et sõltumata sellest, et pakettreisileping sõlmitakse agendi vahendusel, saavad lepingupoolteks reisija (või muu lepingupool, kes ei ole reisija, kuid ostab reisijale reisi) ja reisikorraldaja. VÕS § 866 lõike 1 kohaselt kohustub üks isik (reisikorraldaja) pakettreisilepinguga teise lepingupoole ees osutama ühele või mitmele isikule (reisija) reisiteenuste kogumi (pakettreis), teine lepingupool aga maksma tasu (reisitasu). Kuivõrd pakettreisileping on sõlmitud WOW Travel GmbH ja reisija vahel, on WOW Travel GmbH kohustatud osutama teise lepingupoole ees ühele või mitmele reisijale reisiteenuste kogumi. VÕS § 76 lõike 1 kohaselt tuleb kohustus täita vastavalt lepingule ning lõike 2 kohaselt tuleb kohustuse täitmisel lähtuda hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest, võttes arvesse tavasid ja praktikat. TsÜS § 132 lõige 1 näeb ette, et isik vastutab teise isiku käitumise ja temast tulenevate asjaolude eest nagu oma käitumise või endast tulenevate asjaolude eest, kui ta kasutab seda isikut pidevalt oma majandus- või kutsetegevuses ja selle isiku käitumine ning temast tulenevad asjaolud on seotud isiku majandus- või kutsetegevusega. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse kommenteeritud väljaanne täpsustab, et §-s 132 sätestatu tugineb üldpõhimõttele, mille kohaselt peaks isik, kes tsiviilõiguslikes suhetes osalemiseks abiliste kasutamise kaudu laiendab oma tegevust ning tulu teenimise võimalusi, kandma ka riske, mis tekivad selliste õigussuhete raames kolmandatele isikutele abiliste tegevuse (või tegevusetuse) tagajärjel. Paragrahvi tulemusena toimub teise isiku poolt tehtud teo või tegevuse omistamine, st paragrahvi abil luuakse õiguslik fiktsioon, mille tulemusena loetakse teatava teise isiku tehtud tegu või tema tegevusetus (st teise isiku „käitumine või temast tulenevad asjaolud“) võrdseks isiku teo või tegevusetusega, kellele see tegu või tegevusetus omistatakse. Ka eeltoodu viitab, et olukorras, kus WOW Travel GmbH kasutas Cherry Media OÜ-d oma majandus- ja kutsetegevuses vahendajana, lubades Cherry Media OÜ- l enda sõlmida pakettreisilepinguid selliselt, et pakettreisilepingute poolteks said WOW Travel GmbH ja tarbija, on WOW Travel GmbH vastutav vastavate pakettreisilepingute täitmise eest tarbijate ees. VÕS § 100 kohaselt on võlasuhtest tuleneva kohustuse rikkumiseks selle täitmata jätmine või mittekohane täitmine, sealhulgas täitmisega viivitamine. Käesoleval juhul ei ole WOW Travel GmbH täitnud pakettreisilepingutest tulenevaid kohustusi tarbijate ees. Lisaks on WOW Travel GmbH 9. juunil esitanud kirjaliku seisukoha, milles teavitab, et ei kavatse täita pakettreisilepingust tulenevaid nõudeid ka tulevikus. III Tarbijakaitseameti hinnangul on WOW Travel GmbH kasutanud reisijate suhtes ebaausaid kauplemisvõtteid, mis seisnevad ebaõiges teabe andmises teenuse olemasolu osas. Eesti tarbijakaitseseaduses (edaspidi TKS) sisalduv ebaausa kauplemisvõtte regulatsioon vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2005/29/EÜ, 11. mai 2005, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul, ning mille on eesmärkide osas ülevõtnud kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, kaasa arvatud Saksamaa Liitvabariik, kus WOW Travel GmbH ja Tom Travel GmbH registreeritid on. Vastavalt TKS § 15 lõikele 1 on kauplemisvõte ebaaus, kui see on vastuolus kaupleja majandus- või kutsetegevuses järgitava hoolsuse (edaspidi kaupleja ametialane hoolsus) nõuetega ja seoses mõne kauba või teenusega moonutab või tõenäoliselt moonutab oluliselt selle keskmise tarbija majanduskäitumist, kes selle kauba või teenusega kokku puutub või kellele see on suunatud. Sama paragrahvi lõige 9 sätestab, et eelkõige on ebaaus tarbijat eksitav või tema suhtes agressiivne kauplemisvõte. TKS § 16 lõige 2 ja selle punkt 1 näevad ette, et kauplemisvõtet peetakse eksitavaks, kui sellega esitatud teave on ebaõige või kui faktiliselt õige teabe esitusviis petab või tõenäoliselt petab keskmist tarbijat ja kummalgi juhul teeb või tõenäoliselt teeb keskmine tarbija selle mõjul tehinguotsuse, mida ta muul juhul ei oleks teinud. Teave on ebaõige, kui see sisaldab valeandmeid kauba või teenuse olemasolu või olemuse kohta. Nagu ülal viidatud, on Tarbijakaitseamet järelevalvemenetluses tuvastanud, et WOW Travel GmbH ja Tom Travel GmbH ei ole ühelgi ajahetkel teinud reisijatele lendude ja majutuse broneeringuid 05.06.2016-12.06.2016 Horvaatia pakettreisidele, samuti 12.06.2016-19.06.2016 ja 19.06.2016-26.06.2016 Horvaatia pakettreisidele. Arvestades, et pakettreiside osadena oli plaanis kasutada liinilende, ei ole lendude täituvuse tõttu mõeldav, et broneeringud tehakse viimasel minutil, mistõttu on alust arvata, et WOW Travel GmbH-l ei olnud algusest peale plaanis vastavaid pakettreisi teostada, st tarbijatele on antud valeteavet teenuse olemasolu kohta. Juhime siinkohal tähelepanu ka Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) §-le 651k, mille kohaselt tagab reisikorraldaja, et reisija saab raha maksmise vastu kindlustuspoliisi või sertifikaadi makstud reisitasu ulatuses. Kui kindlustuspoliisi pole väljastatud ja reisi korraldamiseks pole samme astutud, siis on tegemist tarbijatele ebaõige ettekujutuse loomisega teenuse olemasolust. Samuti, kui kindlustuspoliisi pole väljastatud, on reisikorraldaja poolt pakettreisid tagatisega kindlustamata. IV Edasine tegevus. Kuna tegemist on Saksamaal registreeritud ja tegutseva reisikorraldajaga, puuduvad Eesti Tarbijakaitseametil piiriülese reisiettevõtja suhtes administratiivsete meetmete (väärteomenetlus, haldusmenetlus) rakendamise võimalus. Kuna Euroopa Liidu nõustamiskeskuse kaudu Saksamaa Euroopa Liidu nõustamiskeskusele kaebuste edastamise tulemus ja sellele kuluv aeg (tõenäoliselt on tegu väga pika protsessiga) ei ole teada, pole antud võimalus tarbijate majanduslikke huve silmas pidades kõige mõistlikum lahendus. Tarbijate majanduslike huvide seisukohalt on antud juhul kõige otstarbekam kõigi asjaomaste reisijate ühine tsiviilkohtumenetluse algatamine Saksamaa reisikorraldaja Wow Travel GmbH suhtes reisitasude hüvitamiseks. Käesoleval hetkel tegeleb Tarbijakaitseamet selleks parima võimaliku lahenduse leidmisega ning vastavate läbirääkimiste pidamisega võimaliku tarbijate esindajaga.

Kohe, kui edasine tegevuskava on paigas ning vastavad kokkulepped sõlmitud, edastame sama kanali kaudu kõigile tarbijatele teate edasiste tegevuste kohta koos vastavate suunistega. Palume arvesse võtta, et lahenduse leidmine võtab aega ning kui asjas on uusi arenguid, teavitame teid esimesel võimalusel. Tarbijakaitseamet avaldab siirast kahetsust ärajäänud ja ärajäävate reiside ning tekkinud olukorra pärast. Teeme endast kõik võimaliku, et olukord teie jaoks parimal viisil lahenduse leiaks.

Käesoleva teavitusega loeme vastatuks kõik pöördumised, mis on tarbijate poolt ametile tänaseks esitatud.

Ostsime ka reisi Horvaatiasse 04.09.2016 – 11.09.2016.

Ostsime ka reisi Horvaatiasse 04.09.2016 – 11.09.2016.

Ostsime ka reisi Horvaatiasse 04.09.2016 – 11.09.2016.