Sooviks ettepanekuid!

http://inglisekeel.onepagefree.com/

Teen seda lehte just eriti algajatele
Sooviks ettepanekuid, mida võiks seal kodukal veel kajastada või mida muuta jne.
Oodatud kõiksugu mõtted!

Harjutased võiksid olla interaktiivne st. saaks lünki täita ja näitaks vead.

Lisaks veel:
Enesekohased asesõnad (lõpp –self või –selves) nii ainsuses kui mitmuses;
Tegusõna oleviku ja mineviku ajavormid (võib ka ebareeglipärased verbid);
Abiverbid;
Tulevik;
Eessõnalised fraasid;
Lause laiendamine omadussõnadega;
Üksikasjade lisamine määrsõnade abil;
Üksikasjade lisamine verbifraasidega;
Pealaused;
Kõrvallaused;
Alus ja verb ning nende ühildumine;
Komad;
Kirjavahemärgid ja suur algustäht.
Arvan samuti, et harjutused võiksid olla interaktiivsed.
Jõudu selleks! :)